Grote financiële gevolgen zonder dat u er iets aan kan doen!
In onderstaande voorbeelden trachten wij u een beeld te geven van de gevolgen en dient de werkgever de werknemer schadeloos te stellen:

Voorbeeld 1
Een vertegenwoordiger is met een auto van zijn werkgever onderweg naar een klant als hij door een stuurfout van de weg raakt. De auto komt op de kop in de sloot te liggen en de vertegenwoordiger lijdt ernstig letsel.

Voorbeeld 2
Een werknemer loopt van het ene bedrijfsgebouw naar het andere bedrijfsgebouw om een vergadering met collega’s bij te wonen als hij struikelt en ernstig letsel aan zijn voet oploopt.

Voorbeeld 3
Een werknemer is met zijn snorfiets onderweg om de post uit de postbus op te halen als hij door zijn eigen schuld in botsing komt met een bromfiets. De werknemer heeft ernstig letsel.

Werkgevers Aansprakelijkheid Motorrijtuig (WEGAM)
· Verzekerde aansprakelijkheid door relatie werkgever-werknemer;
· Dekking voor aansprakelijkheid voortvloeiend uit redelijkheid en billijkheid;
· Verzekerd bedrag € 2.500.000 per gebeurtenis.

In art. 7:658 BW is vastgelegd, dat de werkgever moet zorgen voor veilige werkomstandigheden. De werkgever heeft een zorgplicht. De aansprakelijkheid die voortvloeit uit art. 7:658 BW wordt wel de klassieke werkgeversaansprakelijkheid genoemd.

In art. 7:611 BW is vastgelegd, dat er sprake moet zijn van goed werkgeverschap; een werkgever moet zich gedragen als goed werkgever. Als achteraf blijkt, dat hij dat niet gedaan heeft, dan moet hij dit achteraf compenseren door de schade aan de werknemer te vergoeden. De aansprakelijkheid of schadevergoedingsplicht is dus meer een gevolg van bepalingen uit het arbeidsrecht.

Jurisprudentie
Er is heel veel jurisprudentie over de werkgeversaansprakelijkheid c.q. verantwoordelijkheid voor schade aan de werknemer als de schade in het verkeer ontstaat en als er een bepaald verband is met de werkzaamheden. Uit die jurisprudentie blijkt, dat de werkgever aansprakelijk c.q. schadevergoedingsplichtig is, als er sprake is van een schade die een werknemer “in verband met” het werk oploopt. Uit deze jurisprudentie blijkt ook, dat niet alleen de schade die een werknemer oploopt (in het verkeer) tijdens de uitoefening van de werkzaamheden de verantwoording van de werkgever is, maar ook de schade (in het verkeer) als die schade ontstaat als er “een verband is met” het werk.

Meer informatie over WEGAM