Hoe wij u van dienst zijn
In de onderstaande opsomming leggen wij uit wat wij feitelijk voor u doen, op het moment dat wij uw belangen mogen behartigen.

Inventarisatie
Na een grondige inventarisatie brengen wij uw bestaande verzekeringen in kaart om vervolgens de verzekerde risico’s door te nemen.

Analyse
Tijdens de analyse van de bedrijfsrisico’s en uw verzekeringsportefeuille signaleren wij zaken die overbodig of onvolledig verzekerd zijn en zullen dit voorleggen. Binnen bedrijven zijn zaken anders in te richten waardoor u geld bespaart, het rendement verbetert, een duidelijk structuur ontstaat en dekkingen worden geoptimaliseerd.

Advies
Ons advies zal ertoe leiden dat bedrijfsrisico’s en verzekeringen op elkaar worden afgestemd zodat een heldere structuur ontstaat. Wij volgen de (markt)ontwikkelingen nauwkeurig en gebruiken onze kennis om een gedegen advies uit te werken.

Onderbouwing van de keuze
Binnen de vele verzekeringsmaatschappijen (60) waarmee wij samenwerken zullen wij beargumenteerd ons advies onderbouwen. In onze selectie criteria zullen wij uitgaan van de beste verhouding kwaliteit/dienstverlening en toetsen daar de betreffende verzekeraars op. De producten die wij selecteren/adviseren voldoen aan de criteria beste product, flexibiliteit, transparant en heldere kostenstructuur.

Aanvraag van de verzekering
Wij kunnen u begeleiden bij nieuw af te sluiten verzekeringen. Een belangrijk voordeel hierbij is dat wij vele verzekeraars toetsen en deze kennis kunnen vertalen in een heldere offerte. Uiteraard zorgen wij dat een aanvraag op de juiste plaats in behandeling wordt genomen zodat de verzekeraar voor een snelle polisopmaak kan zorgdragen.

Verzorgen van voorlopige dekking
Tussen het moment waarop de verzekeringsaanvraag wordt ingediend en het moment waarop de acceptatie plaatsvindt, kan enige tijd liggen. Het is belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de vraag wanneer precies de dekking van de verzekering van kracht is. Hierover mag geen misverstand bestaan.
In veel gevallen kunnen wij een voorlopige dekking verzorgen. Bijvoorbeeld ingeval van een autoverzekering, transport of ingeval van een andere bedrijfsverzekering.
Een voorlopige dekking geeft bescherming in de situatie dat u te maken krijgt met een schade, ongeval of overlijden tussen het moment waarop de aanvraag van de verzekering is ingediend en het moment waarop de verzekering tot stand komt.

Opzeggen van bestaande verzekeringen
Het kan zijn dat bestaande verzekeringen niet meer voldoen. Wij verzorgen de correspondentie die nodig is om de verzekeringen aan te passen. Daar waar recht is op teruggave van betaalde premie, zullen wij hierom verzoeken.

Beheer van de verzekeringsportefeuille
Indien de verzekeringsmaatschappij u over bepaalde zaken wilt informeren, zullen wij er op toezien dat deze informatie wordt verzonden.

Actueel houden van verzekeringen
Omdat u ons heeft gevraagd uw belangen te behartigen, zien wij het als de belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat de verzekeringen ook op langere termijn blijven aansluiten op de behoefte. Hierbij gaat het met name om veranderingen die gevolgen hebben voor de aard van de dekking en de jaarlijkse mutaties.

Het verzorgen van uitkeringen
Er kan een moment aanbreken dat u een beroep doet op een verzekering. Dat kan zijn na een schade of ongeval. Allemaal situaties waarbij vanzelfsprekend de aandacht naar andere zaken gaat.
De schadecorrespondenten begeleiden bij de schadeafwikkeling en wij zien erop toe dat zo spoedig mogelijk die uitkering wordt ontvangen waar u recht op heeft.

Administratieve begeleiding
Wij begeleiden u met het invullen van de documenten die nodig zijn om de uitkering aan te vragen. Hierbij letten wij op dat alle vragen die voor de maatschappij relevant zijn, worden beantwoord.
Ook weten wij welke aanvullende documentatie de verzekeringsmaatschappij nodig heeft om snel te kunnen beslissen. Wij zorgen ervoor dat de maatschappij de gegevens volledig en correct ontvangt. Via uw digitale polismap kunt u de voortgang volgen. Wij bewaken de voortgang van het dossier bij de verzekeraar. In bepaalde situaties kunnen wij aandringen op een voorschot van de uitkering die de verzekeraar zal doen.

Incasso van premies
De premies die u voor verzekeringen moet betalen, worden door de verzekeraar(s) geïncasseerd. De verzekeraar zorgt ervoor dat de premies automatisch van uw bankrekening wordt afgeschreven of dat je ruim van te voren een acceptgirokaart ontvangt.
Het tijdig betalen van de premie is erg belangrijk. Indien niet betaalt wordt binnen 30 dagen en er vervolgens schade optreedt, hoeft de verzekeraar de schade niet te vergoeden.

Verstrekken van informatie
Wij informeren u over ontwikkelingen via onze website(s) en via digitale nieuwsbrieven die wij aan onze relaties verzenden. Wanneer u een verzekering afsluit, welke via onze bemiddeling tot stand komt, ontvangt u automatisch de digitale nieuwsbrieven.

Privacy
Dagelijks komen wij in aanraking met vertrouwelijke gegevens van onze relaties. Het spreekt vanzelf dat wij vertrouwelijk omgaan met deze informatie. Dit geldt zowel voor de wijze van archivering van deze gegevens als voor het gebruik van deze gegevens. Wij gebruiken de gegevens enkel en alleen voor het doel waarmee u de gegevens aan ons heb verstrekt.
Ook spreekt het vanzelf dat wij deze gegevens nooit aan derden ter beschikking zullen stellen zonder toestemming. In ons privacyreglement hebben wij alles helder beschreven.