Bij schade geconfronteerd worden met milieuschade en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen kunnen de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. De sanering en andere bijkomende kosten zijn te verzekeren.

Saneringsplicht
Bedrijven hebben bij bodem- of waterverontreiniging een wettelijke saneringsplicht. Zowel de eigenaren van de verontreinigde grond als de gebruikers ervan moeten die plicht nakomen.

Milieuschadeverzekering dekt:

  • Kosten sanering grond en grond- en oppervlaktewater;
  • Opruimingskosten en afvoeren asbest;
  • Onderzoekskosten;
  • Juridische kosten bij vorderingen van derden.

Meer informatie over milieuschade